Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

WINGS Conference 2008

Research and Funding
WINGS 1st annual conference was held April 2nd-3rd at Hovs Hallar.

Summary

ThemeResearch and funding. Invited speaker was Agneta Andersson from Umeå University and FORMAS. Ragna Ehrenstråhle from LU research service and Anna von Barth from the faculty office talked about EU applications. All participants (29) presented their research.

Sammanfattning

Genom att skapa starka nätverk kan den kvinnliga forskarkompetensen vid Naturvetenskapliga fakulteten, trots den låga andelen kvinnliga forskare, tas tillvara. På initiativ av det nyligen avslutade mentorprogrammet vid fakulteten och nätverket WINGS anordnades därför ett nätverksmöte för kvinnliga forskare där vi presenterade och diskuterade vår forskning. Inbjudan gick ut till ca 120 personer anställda vid N-fakultet, LU eller inom den naturvetenskapliga branschen. 29 personer deltog och ytterligare 17 som inte hade möjlighet att närvara anmälde sitt intresse att medverka i nätverket i framtiden.

Mötets organisatörer var: Maj Rundlöf, Anna Broström, Helena Filipsson, Pia Romare, Nina Reuss och Daniel Conley

Målsättning med mötet

 • sätta fokus på vår forskning
 • skapa nätverk och informationsutbyte mellan kvinnliga forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten vilket kan leda till framtida forskningsidéer!
 • inbjuda till kontakt med representanter från FORMAS och LU’s forskningsservice
 • starta upp diskussioner inom några temaområden som föreslagits av deltagarna

26 personer åkte upp tillsammans till Hovs Hallar för att "nätverka" under ett dygn. Vi var representanter för områdena geologi, ekologi, cell- och organismbiologi, fysik, astronomi och biokemi, och alla positioner från fo.assar till professorer var också representerade.

Vår forskning

Vi fick en imponerande och stimulerande genomgång av allas olika forskningsområden. Vi fick bl.a. höra om spiralgalaxers uppbyggnad, varför vi har bra jordar just på Lundaslätten, om det finns sexuella konflikter mellan växter, och om Quark Gluon Plasma. Storleken på studieobjekten spänner över elektroner och photoner, pollen, sporer, bakterier, växter och fåglar till dinosaurier, ekosystem, kontinenter och galaxer, och tidsrymderna varierar från kollisioner som tar 10-23 sekunder till geologisk utveckling över millioner år. Vi fick också höra om erfarenheter av forskning utanför universitetet.

Information utifrån

Agneta Andersson från Umeå universitet och representant för FORMAS informerade om hur man skriver en bra ansökan och om hur våra ansökningar behandlas. Hon betonade särskilt vikten av att beskriva sektorsrelevans!

Ragna Ehrenstråhle från LU’s forskningsservice och Anna von Barth från Kansli N presenterade fakta om EU’s ramprogram 7, om olika utlysningar, utvärdering, viktiga dokument för ansökan och LU’s interna regler för deltagande. Support kan fås från forskningsservice, http://www.fs.lu.se/

Cecilia Agrell, med erfarenhet från Academic Trainee och AKKA programmen, informerade om vad fakulteten gjort och kommer att göra när det gäller jämställdhetsarbete vid LU. Hennes uppdrag när hon börjar på personalenheten blir bl.a. att, tillsammans med vår prefekt Torbjörn von Schantz, gå igenom alla typer av förordnanden som finns för kvinnliga forskare på N-fakultet och träffa de enskilda prefekterna för att gå igenom vad som behöver göras för att nå jämställdhetsmålen på institutionerna.

Sofia Feltzing delgav oss sina erfarenheter och tips när det gäller nätverksskapande och ledarskap.

Frågor, synpunkter och idéer från temadiskussionerna

Jämställdhet:

 • Hur bäst utlysa doktorandtjänster, hellre brett och internationellt än smalt och lokalt?
 • Ju färre tjänster som finns att söka ju större risk att en man, hellre än en kvinna, väljs ut
 • Kvinnor tappar den lokala förankringen om de har större delen av sitt samarbete utanför avdelning/institution/ universitet/Sverige. Sämre möjligheter till intern karriär.
 • Att jobba i små grupper innebär små resurser och risk för isolering
 • Vad gör vi åt "bastumöten"?
 • Män behöver undervisas i personlighetstyper, handledning mm.

Nätverkande:

 • Bjud in toppforskare till lunchmöten för att höja nivån på vetenskap och för att få information om karriärvägar
 • Cirkulera nätverksansvar
 • Se vidare framtidsplaner nedan.

Strategi:

 • Kolla AKKA’s hemsida för tips om vad som tagits upp under programmet: hitta någon person att spegla sig i, hur man skriver ansökan, hur man presenterar sig själv i CV.
 • Flytta runt - frigör dig från din handledare
 • Bli sedd - TV, radio, konferenser
 • Skilj på vad som är bråttom och vad som är VIKTIGT. Gör det viktiga först = "ät en groda"
 • Gör det du tycker är roligt
 • Formulera strategier på kort och lång sikt och skriv ner dina mål
 • Sök gärna utlysta tjänster, om så bara för att öva dig
 • Sök uppdrag brett - tänk brett, det finns en värld utanför universitetet!
 • Hitta din egen väg.
 • Samla ihop till din meritportfölj efterhand - kräv intyg på utvecklingsarbete, projektledning, mm
 • Sätt en övre gräns för undervisningsmeritering

Forskningssamarbete inom N:

 • Positiva aspekter är kreativa idéer och tillgång till nya tekniker
 • Negativa aspekter är oklarhet om författarordning, få alla att göra vad de ska, man måste kompromissa, rädsla för idéstöld.

Hur fortsätter vi nätverksarbetet?

Det finns resurser för ett nytt nätverksmöte nästa år. Till detta behövs en ny grupp som kan hålla i organisation och genomförande. Maj kommer att stöta på om detta! Vi hade flera idéer inför nästa möte:

 • Bjud in framgångsrika kvinnliga forskare som får berätta om forskning, karriärvägar och vägen till samarbete.
 • Mer tid till diskussioner om forskningssamarbete - redan idéer på gång!!
 • Det behövs alltid lite tid till att ventilera jämställdhetsfrågor
 • Boka in Cecilia för en uppföljning av vad fakulteten faktiskt gör i jämställdhetsfrågor.
 • Mer "luft" i programmet, vi vill hinna ut också!

För att underlätta samarbete kan vi skapa en hemsida i LUVIT där vi kan presentera oss, lägga ut information och föra en diskussion. Det är möjligt att söka pengar för detta. För att kunna diskutera forskningsidéer inom gruppen kan vi ha lösenord till en sådan sida för idéutbyten. Sindra Peterson Årsköld ansvarar för detta.

Nätverket ska fungera mellan de årliga mötena också. Anna föreslår att alla är välkomna på WINGS månatliga lunchmöten på geologen. En kallelse kommer att gå ut till alla på den ursprungliga sändlistan. Vi föreslår att vårt nya, fakultetsövergripande, nätverk övertar namnet WINGS vilket nu får stå för Women IN Great Sciences!!!
 
Två gånger per termin skulle vi kunna bjuda in en lunchtalare och Anna och Daniel erbjöd sig att ansvarar för att bjuda in dels den nya förvaltningschefen Marianne Granfeldt och dels någon av deltagarna från Academic Traineeprogrammet som kan berätta om gruppens tvärvetenskapliga projekt - boken TEMPO. Nätverksansvaret skall sen cirkulera och Anna ser fram emot att nya krafter tar över stafettpinnen nästa år!

Lund 2008-04-10
Pia Romare

Page Manager:

WINGS (Women IN Great Sciences)
Science Faculty, Medical Faculty & LTH, Lund University

wings [at] wings [dot] lu [dot] se