Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

WINGS Conference 2010

Interaction between research and industry and Science communication
WINGS 3rd annual conference was held May 5th-6th at Hovs Hallar.

Summary

ThemeInteraction between research and industry and Science communication. Invited speaker was Malin Norin from NCC. The importance of presenting your research for the public was discussed during the meeting. Pia Romare led an exercise in writing short and interesting summaries aimed for the press. All participants (18) presented their research (see abstracts), now also including female PhD students.

Sammanfattning

Genom att skapa starka nätverk kan den kvinnliga forskarkompetensen vid Naturvetenskapliga fakulteten, trots den låga andelen kvinnliga forskare, tas tillvara. Nätverket WINGS anordnade därför för tredje året i rad ett nätverksmöte för kvinnliga forskare där vi presenterade och diskuterade vår forskning. Inbjudan gick ut till ca 150 personer anställda vid N-fakultet, LU eller inom den naturvetenskapliga branschen. Från och med i år har även alla kvinnliga doktorander fått möjlighet att delta i WINGS. 18 personer deltog. Inbjuden gäst och inspirerande talare var Malin Norin från NCC. Vikten av att kunna presentera sin forskning för allmänheten diskuterades under mötet och Pia Romare ledde en övning i att skriva kort och intresseväckande sammanfattningar riktade till pressen.

Mötets organisatörer var: Johanna Stadmark och Pia Romare.

Wings arbetsgrupp sen mötet 2009: Pia Romare (koordinator från februari 2010), Johanna Stadmark, Charlotte Sparrenbom, Anna Broström, Helena Filipsson, Sindra Peterson Årsköld, Daniel Conley.

Bakgrund WINGS

WINGS har sitt ursprung bland de kvinnliga forskarna på geocentrum, som organiserat konstruktiva lunchmöten i flera år. 2008 organiserades det första WINGS-retreatet, Forskning Pågår, som var öppet för hela fakulteten. 28 forskare på olika nivåer i karriären deltog i mötet 2009, 11 personer 2009. Alla har funnit mötena mycket givande.

Målsättning med mötet

Ett vetenskapligt möte för inspiration och nätverkande utanför redan etablerade ramar. Mötet riktar sig främst till disputerade kvinnliga forskare inom naturvetenskapliga fakulteten vid LU. Från och med i år har även alla kvinnliga doktorander fått möjlighet att gå med i WINGS. Syftet med WINGS är att ge kvinnor en bredare bas och ett nätverk till gagn för utveckling av nya forskningsidéer, pågående forskningsprojekt, forskningsfinansiering och karriär.

Mötets innehåll 2010

 • Inspirationsföredrag
 • Presentationer
 • Utökad kompetens, övning
 • Diskussion och beslut inför nästa retreat 2011

Inspirationsfördrag

Speciellt inbjuden talare till ett inspirationsföredrag var Malin Norin, miljösamordnare och FoU-inspiratör vid NCC teknik. Malin har jobbat i såväl kommunal som privat sektor och disputerade på Chalmers 2004 med en avhandling som behandlar grundvatten och föroreningar. Malin har även erfarenhet av att starta eget företag.

Malin är en inspirerande person som berättade om hur hon strävat efter att inte bara förena forskning med arbete utanför universitetet utan även att förena sina personliga egenskaper och drivkrafter för att finna lust i jobbet.

Malin poängterar vikten av samarbete mellan forskare på universitetet och de som arbetar utanför akademin. Vi kan dra nytta av varandra och utnyttja varandras nätverk. Som forskare från universitetsvärlden kan vi påverka konsultvärlden och visa att det även behövs tid till att tänka, att det behövs långsiktiga genomtänkta lösningar och inte bara de kända snabba lösningarna.

Enligt Malin har hon i sin karriär kunnat bygga på ett bra nätverk. Hon trivs med sitt arbete eftersom hon har: fått utmaningar i jobbet, kunnat samla bra medarbetare, en chef med samma bakgrund och en kreativ miljö på NCC.

Malins filosofi:

 • Var sann mot dig själv och ha roligt!
 • Utmana dig själv
 • Vila
 • Utveckla även dina ”goda sidor”

Slutligen: Försök att arbeta med sådana personer som får dig att må bra och som kompletterar dig.

Presentationer

Många intressanta och delvis överlappande forskningsområden presenterades. Charlotta Sparrenbom, forskare i kvartärgeolgi och Marie Åkesson, doktorand i kvartärgeolgi, berättade om kommande studier av hur tidigare använda växtgifter återfinns i grundvatten. Nathalie van der Putten, post doc i kvartärgeologi berättade om sitt paleobotaniska project vars mål är att förstå de sub-Antarctiska kärlväxternas ursprung. Hur man kan rekonstruera forntida landskap genom att använda sjösedimentens ”pollenarkiv” talade Anna Broström, forskare i kvartärgeologi, om. Johanna Anjar, doktorand i kvartärgeolgi, följde upp med att berätta om hur man kan rekonstruera Östersjöns dynamiska istidshistoria med hjälp av borrkärnor som tagits vid Kriegers Flak. Johanna Stadmark, forskare i limnologi och biogeokemi, fortsatte på Östersjötemat och berättade om sitt post doc projekt: att utvärdera de strategier som finns för att förbättra övergödningssituationen i Östersjön och att sprida denna information till beslutsfattare.

Inte bara närsalter utan även kisel av tas upp av växtligheten på land och i havet och Daniel Conley, professor biogeokemi, talade om kisels omsättning i biogeosfären och hur växtligheten kan lagra stora mängder kisel. Frågan om mekanismerna bakom växternas kiselupptag intresserade även Edith Hammer, nydisputerad i mikrobiologisk ekologi, som berättade om sitt avhandlingsarbete om mycorrizasvamparnas betydelse för växtodling i torra och salta områden. Linda-Maria Mårtensson, doktorand i växtekologi, pratad också om frågor som rör växt - mark interaktioner, mycorrhiza och kolflöden. Det växtekologiska temat fortsatte med presentationer av sexuella konflikter bland växter (Josefin Madjidian, doktorand i växtbiologi) och varför mossan har dvärghannar (Frida Rosengren, doktorand i växtekologi).

Upp i luften fördes vi av Jannika Boström, doktorand i zooekologi, som studerat om flyttfåglarna påverkas av magnetfältet när de ska förbereda sig för en längre flygning och behöver lagra upp fett. Åsa Hagström doktorand i kemisk ekologi berättade om biosyntetisering av nattfjärilars feromoner. Sedan dök vi ned i vattnet igen. Vi fick höra om akvatiska insekters parningsstrategier och konflikter (Kristina Karlsson, doktorand i zooekologi), om invaderande fisk och kräftarters liv i Wisconsins åar och bäckar (Erika Nilsson, post doc i limnologi), och om hur bra gösen kan se i brunt vatten (Lynn Ranåker, doktorand i limnologi).

Utökad kompetens

En väg att förbättra sina möjligheter till en forskningskarriär är att utöka sin generella kompetens. Pia Romare presenterade därför kort om populärvetenskapligt skrivande och ledde en övning i att skriva kort och intresseväckande sammanfattningar riktade till pressen. Pias tips och länkar bifogas i en separat fil.

Diskussioner

Under mötets gång diskuterade vi, förutom forskningssamarbete, även nyttan av kvinnliga nätverk och doktorandernas situation. 
Alla deltagare uttryckte att det fortfarande finns ett behov av att träffas under avslappade och informella former för att bli inspirerade, utbyta erfarenheter, och för att exempelvis öva att hålla presentationer.

Många skulle vilja ha ännu mer tid till nätverkande, träffa fler som jobbar utanför universitetet och träffa fler av de seniora forskarna. Vi skulle också kunna bjuda in folk från större internationella organisationer eller politiker.

Doktoranderna efterlyser fler mentorprogram, och mer hjälp från fakulteten att förbereda sig på livet efter disputationen – måste alla disputerade som lämnar LU först gå kurser på Trygghetsstiftelsen för att bli anställningsbara?

Fortsättning

 • WINGS arbetsgrupp utökas med Edith Hammar.
 • Helena Filipsson har varit koordinator för WINGS under 2009. Pia Romare är koordinator under 2010.
 • Vi återkommer med datum för nästa års retreat – vi siktar på maj 2011. Arbetsgruppen kommer snarast att utse en ansvarig för detta arbete.
 • Lunchträffarna fortsätter som tidigare och till hösten ska vi be några av fakultetens kvinnliga professorer att berätta om sin forskning och karriär.
 • Lotta uppmanade oss att använda LinkedIn som ett nätverk på webben.

Inom arbetsgruppen beslutade vi att WINGS ska gå med i EPWS (European Platform of Women Scientists). Anna Broström och Charlotte Sparrenbom erbjöd sig representera WINGS på EPWS mötet i Bryssel i juni. Pia Romare ser till att WINGS ansöker om medlemskap i EPWS.

Övrigt

I år hade vi härligt väder den första dagen och tack vare att det är ljust länge i maj, Johannas bra planering och disciplinerade talare så hann vi ut och promenera bland klipporna för middagen. Kvällen ägnades åt fria diskussioner till utsikten över en praktfull solnedgång.

Vi ses igen vid Hovs Hallar maj 2011.
hälsar Pia Romare

Kontakter under 2010:

Pia [dot] romare [at] lsn [dot] se

Page Manager:

WINGS (Women IN Great Sciences)
Science Faculty, Medical Faculty & LTH, Lund University

wings [at] wings [dot] lu [dot] se